Η ΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Η ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338
www.olme.gr
e-mail:olme@otenet.gr Αθήνα, 5/3/09
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας
κ.Αρη Σπηλιωτόπουλο
Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
ΚΟΙΝ:
Περιφερειακή Δ/νση Εκ/σης
Θεσσαλίας
ΕΛΜΕ Καρδίτσας
ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση διευθυντή στο 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
Κύριε Υπουργέ
Σας γνωρίζουμε ότι με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη Διευθυντής στο 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας,
παρά τη σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας από το Σεπτέμβριο 2008.
Το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας στις 29-8-2008 σε συνεδρίασή του για την κάλυψη
διευθυντικών κενών σε σχολεία του νομού αποφάσισε να εισηγηθεί την τοποθέτηση,
μεταξύ άλλων, του κ Σιώζου Παναγιώτη ως Διευθυντή στο 3ο Λύκειο Καρδίτσας,
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 3467/2006 σε συνδυασμό με την αρ.
86884/Δ2/ 31-8-2008 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Α. Χαδούλης δεν
ενέκρινε την τοποθέτηση του κ. Σιώζου ως Διευθυντή για τους λόγους που αναφέρει
στο με αρ. Πρωτ. 6105/5-9-2008 έγγραφό του και αναπέμπει την υπόθεση στο
ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας για νέα κρίση, προκειμένου αυτό να λάβει υπόψη του τις
ενστάσεις του καθώς και το με αριθ. πρωτ. 110320/Δ2/28-8-2008 έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ.
Το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας σε νέα συνεδρίασή του στις 22-9-2008 αφού έλαβε υπόψη
του όλα τα έγγραφα της υπόθεσης όπως τις κενές θέσεις διευθυντών, τους νόμους και
τις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ για την κάλυψή τους καθώς και το έγγραφο αναπομπής
του Περιφερειακού Διευθυντή αποφάσισε να εμμείνει στην αρχική του θέση.
Αποφάσισε δηλαδή, αιτιολογώντας πλήρως την απόφασή του, να εισηγηθεί πάλι την
τοποθέτηση του κ Σιώζου Παναγιώτη ως Διευθυντή στο 3ο Λύκειο Καρδίτσας.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Α. Χαδούλης ενώ
έλαβε από τις 23-9-2008 την ως άνω απόφαση – πρόταση τοποθέτησης του ΠΥΣΔΕ
Καρδίτσας καθυστερεί μέχρι σήμερα, επί 6 περίπου μήνες, να υπογράψει την
απόφαση τοποθέτησης του κ Σιώζου Παναγιώτη ως Διευθυντή, με αποτέλεσμα το
σχολείο να στερείται Διευθυντή με τετραετή θητεία.
Η ΕΛΜΕ Καρδίτσας με έγγραφά της προς τον κ. Χαδούλη στις 16-10-2008 και 12-
11-2008 ζητά την άμεση υπογραφή της σχετικής απόφασης τοποθέτησης. Δυστυχώς
ο κ. Α. Χαδούλης αρνείται μέχρι σήμερα, επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες, να
υλοποιήσει την απόφαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας, ενός θεσμοθετημένου οργάνου του
οποίου η νομιμότητα των αποφάσεών του μπορεί να ελεγχθεί, αν αμφισβητηθεί, από
τα διοικητικά δικαστήρια.
Κύριε Υπουργέ
Αυτή η καταχρηστική του δικαιώματός του άρνηση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Α. Χαδούλης υπερβαίνει τα όρια της αρχής
της νομιμότητας και αρχής της χρηστής διοίκησης, προκαλεί το αίσθημα της
μεροληψίας και της αδικίας στον διοικούμενο και δημιουργεί, ως μη όφειλε,
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του 3ου Λυκείου Καρδίτσας.
Η άποψη του κ. Χαδούλη όπως αυτή εκφράζεται στο με αρ. Πρωτ. 108/3-11-2008
έγγραφό του, ότι δικαιούται να μην υπογράφει τη σχετική απόφαση, έκδοση
διοικητικής πράξης, για εύλογο διάστημα, το οποίο θα πρέπει να μην υπερβαίνει το
διάστημα που ισχύουν οι πίνακες υποψηφίων διευθυντών, δηλαδή τα 4 χρόνια, είναι
όχι μόνο παράνομη, καταχρηστική και απαράδεκτη αλλά και επικίνδυνη αφού
εκφράζει μια διοίκηση αυταρχική, αυθαίρετη και μεροληπτική.
Θεωρούμε απαράδεκτη την συμπεριφορά του κ. Χαδούλη και σας ζητάμε να
παρέμβετε ούτως ώστε άμεσα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
να υπογράψει την απόφαση τοποθέτησης του κ Σιώζου Παναγιώτη ως Διευθυντή
στο 3ο Λύκειο Καρδίτσας, όπως εισηγήθηκε με την απόφαση του το ΠΥΣΔΕ
Καρδίτσας και έχει υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο να πράξει.