Η ΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιό του, 22143/Γ2/21-2-08, επιμένει να αντιμετωπίζει λογιστικά την αναπλήρωση διδακτικών ωρών, προσθέτοντας δηλαδή, απλώς, ώρες και ημέρες στο σχολικό πρόγραμμα.
Δεν λαμβάνει υπόψη την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του θέματος, ούτε φυσικά κάνει την αυτοκριτική του για τις δικές του ευθύνες, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες διδακτικών ωρών χάθηκαν, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς, λόγω σοβαρών ελλείψεων εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες και της μη
έγκαιρης διάθεσης ενός μεγάλου αριθμού διδακτικών βιβλίων στους μαθητές και τις μαθήτριες!
Γι αυτό το λόγο, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε τα παρακάτω:
1. Η αναπλήρωση της ύλης πρέπει να γίνεται με ρυθμούς που να επιτρέπουν την αφομοίωσή της από τους μαθητές. Το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Είναι κυρίως ποιοτικό.
2. Η εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάλιστα υπό το άγχος μιας κραυγαλέας επίφασης ενδιαφέροντος για τους μαθητές και τις μαθήτριες, είναι απόρροια αντιπαιδαγωγικής αντίληψης που, τελικώς, αποβαίνει σε βάρος τους.
3. Η απλουστευτική και μηχανιστική διαχείριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενός σοβαρού και σύνθετου προβλήματος, όπως το υπόψη ζήτημα, εξ αντικειμένου τουλάχιστον, λειτουργεί τιμωρητικά σε σχέση με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, γεγονός που αντίκειται στη δημοκρατική ταυτότητα και λειτουργία του σχολείου.
4. Η όποια εισήγηση για αναπλήρωση διδακτικών ωρών πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι προϊόν συλλογικής βούλησης, του Συλλόγου των Διδασκόντων, των γονέων και των μαθητών και ο σχετικός προγραμματισμός να γίνεται, αποκλειστικά, με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.
5. Αν, προς τη λήξη του διδακτικού έτους, διαπιστωθεί, πως εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μη κάλυψης της διδακτέας ύλης σε αρκετές σχολικές μονάδες και για συγκεκριμένα μαθήματα, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να ζητηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η κατ’ επιλογή περικοπή ενός τμήματός της, ώστε να
αποφευχθεί η μεγαλύτερη και αλυσιτελής επιβάρυνση των μαθητών.
6. Όσον αφορά, τέλος, σε πιέσεις που ασκούνται από ορισμένα στελέχη της Διοίκησης προς συναδέλφους, με αφορμή την παραπάνω εγκύκλιο, ώστε αυτοί να εργαστούν τα Σάββατα για την αναπλήρωση της ύλης, που δεν διδάχθηκε λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, επισημαίνουμε ότι οι πιέσεις αυτές ελέγχονται ως μη σύννομες, επειδή το Σάββατο και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμβατική υποχρέωση να εργάζονται ( καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με την Π.Ν.Π. από 29.12.1980, που κυρώθηκε με το ν. 1157/81 και ν. 1566/85, άρθρ. 13,παρ.8 κ.α).
Κατά συνέπεια, όσοι Σύλλογοι Διδασκόντων, καθώς και μεμονωμένοι συνάδελφοι αρνούνται να απασχοληθούν τα Σάββατα για τη διαδικασία αναπλήρωσης της ύλης, προστατεύονται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία.
Τονίζουμε, επίσης, ότι ως συνδικάτο και ως εργαζόμενοι στο σύνολό μας δεν πρόκειται να αποδεχτούμε οποιασδήποτε μορφής αμφισβήτηση του κεκτημένου του πενθήμερου.


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.